Η Εταιρεία διαθέτει πλήρη δικτυακή ηλεκτρονική υποδομή (σταθμοί εργασίας Η/Υ, σχεδιογράφοι, εκτυπωτές κλπ.). Τα υπάρχοντα και εγκατεστημένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα των έργων των τεχνικών μελετών και των κατασκευών κτηρίων (στατική και δυναμική ανάλυση, ανελαστική σεισμική συμπεριφορά κλπ.). Περαιτέρω, η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των κατασκευών και τον βέλτιστο σχεδιασμό τους. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνεται επίσης πλήρης υποδομή (εξοπλισμό γραφείου και πεδίου) για την μελέτη έργων οδοποιίας, για τη μελέτη υδραυλικών έργων καθώς και για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών. Ο τομέας Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποστηρίζεται επίσης από κατάλληλο λογισμικό. Το τμήμα ελέγχου κατασκευών διαθέτει πλήρη σειρά οργάνων για την αποτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων δομικών υλικών (ποιότητας κλπ.). Εξειδικευμένο εξοπλισμό επίσης διαθέτει και το τμήμα τοπογραφίας.

Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. ενημερώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς στους τομείς των ηλεκτρονικών βοηθημάτων και του λογισμικού αλλά και γενικότερα των επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς των μελετών που αναλαμβάνει.