Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. θεωρεί ως βασικό της κεφάλαιο τους επιλεγμένους ειδικούς από τους οποίους απαρτίζεται ή/και απασχολεί, την οργανωτική διάρθρωση και ευέλικτη λειτουργία της αλλά και την εξασφάλιση της συνεργασίας των καταλληλότερων και του αυτού επιπέδου με τα στελέχη της εξωτερικών συνεργατών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με διπλό σύστημα ελέγχου. Ο πρώτος βαθμός ελέγχου γίνεται από τον υπεύθυνο κάθε τομέα και έπεται της διασταύρωσης στοιχείων που γίνεται σε επίπεδο τμήματος. Ο δεύτερος βαθμός ελέγχου γίνεται από τον Υπεύθυνο Διευθύνονται Σύμβουλο και αφορά γενικές κατευθύνσεις. Σε επίπεδο τμήματος οι διασταυρώσεις αφορούν κυρίως σε χρήση διπλών προγραμμάτων για τον έλεγχο φορέα μελέτης χονδροειδών σφαλμάτων. Όπως είναι φανερό υπάρχουν διπλά υπολογιστικά συστήματα σε όλους τους τομείς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση της μεταφοράς γνώσης και της εκπαίδευσης του νέου δυναμικού ώστε να διασφαλίζεται ότι το νέο μελετητικό δυναμικό έχει αφομοιώσει πλήρως τις υπάρχουσες γνώσεις και έχει ενστερνιστεί το μελετητικό όραμα της εταιρείας που αφορά στην παροχή ελεγχόμενων μελετητικών υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, σύγχρονης γνώσης με γνώμονα την οικονομική και τεχνική αρτιότητα του έργου. Στα πλαίσια της διαδικασίας απόκτησης ISO έχει καταγραφεί η ακολουθούμενη διαδικασία εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια ελέγχου της ολοκλήρωσης της.

Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. είναι Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Γραφείων στις κατηγορίες:


Η οργανωτική δομή της Εταιρείας διαμορφώνεται σύμφωνα με το Οργανόγραμμα