• Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για Αμμοληψία από Ιδιόκτητη Περιοχή (Αφοί Καρτάλη Ο.Ε.)